โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ซันไรซ์ รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเครือข่ายภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

ทีมกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับถ้วยรองพระราชทานชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานชาติ ครั้งที่ 64 ณ สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง

ขอแสดงความยินดีกับที

Read more

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษา มรส.จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนยากไร้บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 25 มี

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือภาครัฐสร้าง “Campus Safety Zone” … เน้นความปลอดภัยนักศึกษา มรส. เป็นสำคัญ

กองพัฒนานักศึกษา มหา

Read more

ประชุมนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นายศักดา  ศิริพันธุ์

Read more

โครงการอบรมทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more