โครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎา

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more