ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา เรื่อง ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ชั้น)

  ***Downlond ไ

Read more

ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ขอให้นักศึกษที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้วแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

***ดาวโหลดไฟล์***

Read more

ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ

***หมายเหตุ**** เอกส

Read more

แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ)

ดาว์โหลด**แบบฟอร์มขอ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

Read more