มรส. พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนบัณฑิตสู่การเป็น “วิศวกรสังคม” ภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และกองพัฒนานักศึกษา มรส. ตั้งเป้าหมายชัดเจนตามแนวทางการดำเนินงานของ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนบัณฑิตสู่การเป็น “วิศวกรสังคม” ภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กองพัฒนานักศึกษา รวมพลัง สรรค์สร้างบัณฑิต วิศวกรสังคม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ท้องถิ่น