มรส.รวมพลังนักศึกษาสรรค์สร้างมหาวิทยาลัย เดินหน้าผลิต“วิศวกรสังคม”พัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เดินหน้าดันนโยบายหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จัด”โครงการรวมพลังนักศึกษาสรรค์สร้างมหาวิทยาลัยด้วยตัวเรา” และมอบทุนการศึกษาจากรายได้การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล “ราชภัฏเมืองคนดี มินิมาราธอน 2019” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยกลุ่มยุวชนราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกลุ่มนักศึกษาที่จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ยกระดับองค์ความรู้ในชุมชน สร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน สร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่บนฐานข้อมูลของท้องถิ่น เพื่อผลิตนักศึกษาไปเป็น “วิศวกรสังคม” เป็นบุคคลที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย มีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง พร้อมที่จะระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา และมีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมต่อไป

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มรส. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษาเพื่อนักศึกษาทุกคน เพราะพลังนักศึกษาสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนทุกมิติ โดยกองพัฒนานักศึกษายินต้อนรับทุกคนในทุกวัน เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ทุนหารายได้ระหว่างเรียนที่พร้อมเปิดรับทุกคน การดำเนินการโครงการ SAVE GRADE เพื่อรวมพลังรุ่นพี่ที่เป็นหัวกะทิในศาสตร์ต่าง ๆ มาติวเข้มให้รุ่นน้องในทุกรายวิชาที่มีปัญหาในด้านการเรียน การเปิดศูนย์ SRU Student Care Center (SCC) ศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ ทำให้ทุกปัญหาของนักศึกษามีทางออก โครงการ SRU Talent เปิดเวทีของผู้มีความสามารถด้านต่าง ๆ มาร่วมกันคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์สู่การเป็นวิศวกรสังคมผ่านโครงการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษารวมกลุ่มกันตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป สามารถของบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การเป็นวิศวกรสังคม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ท้องถิ่น โดยนักศึกษาที่สนใจเป็นนักกีฬา มหาวิทยาลัยพร้อมเปิดให้โอกาสเป็นตัวแทนนักกีฬาทุกประเภทและสมัครได้ตลอดเวลา ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับ Serial Key ต้องมีความเหมาะสม เพราะทุกคนที่เข้าร่วมคือคนสำคัญที่ต้องพัฒนาตนเอง และในเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ “ยุวชน มรส. สร้างชาติ” เพื่อร่วมกันทำให้ทุกกิจกรรมจากนี้แสดงพลังเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน