พิธีเปิดโครงการสัมมนารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้บน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้บน กล่าวชื่นชมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน กับการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานโดยมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาช่วยกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย กล่าวว่า เยาวชน คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาด และกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของผู้ซื้อและผู้เสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลอันเป็นอนาคตของชาติอีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆในสังคม ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยพลังของนิสิตนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้เพื่อนนักศึกษามีความตระหนักถึงพิษภัย ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนสร้างเสริมความสัมพันธ์ผู้นำนักศึกษาและบุคลากร

การสัมมนาในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C4 พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562การเสริมสร้างแรงบันดาลใจผู้นำนักศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ นันทนาการแกนนำเครือข่าย เทคนิคการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและทราบแนวทางการพัฒนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2562ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 15 สถาบัน จำนวน 85 คน