ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดี

  • นางสาวจุฑามาศ  โขนขำ  นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • นางสาวรัชดา  ตาหลี  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
  • นางสาวมลธิตา  สมบัติชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ที่ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์