วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย