มรส.จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศบท.) ประจําปีการศึกษา 2561

(19 ส.ค. 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศบท.) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 700 คน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดโครงการกล่าวว่า นักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือภาคเสาร์อาทิตย์ มีมาตรฐานการศึกษาเหมือนกันกับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สนองการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือคือระเบียบวินัยในการดำรงตนในระบบมหาวิทยาลัย ต้องมีระเบียบวินัยที่เป็นรูปธรรม นักศึกษาต้องช่วยตนเองจะในการสร้างวินัยในการเรียนและทำกิจกรรมให้ครบ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้กิจกรรมช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการทำกิจกรรมจากการตักตวงองค์ความรู้จากทรัพยากรทุกส่วนที่มหาวิทยาลัยมี

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บท. ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ รับทราบข้อมูลในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการติดต่อประสานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปรับตัวของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่าง ปลอดภัยและมีความสุขในมหาวิทยาลัย