พิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบเสื้อสามารถแด่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี