พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร นักศึกษา มรส. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำการศึกษา 2561

วันนี้(22 มิถุนายน 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจของนักศึกษาและปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำหรับตราพระราชลัญจกร ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2536 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏทั่วราชอาณาจักร ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี