พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

(24 มิถุนายน 2561)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561 สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปรับตัวของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขในมหาวิทยาลัย โดยมีพิธีมอบเสื้อสามารถ แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน เพื่อสร้างกำลังใจและเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอต้อนรับนักศึกษาปีหนึ่งทุกคน เข้ามาเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเเห่งภูมิภาคในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างคุณภาพ สร้างความดีงามให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และเชื่อว่าทุกคนเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพราะได้ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยต้องการจะบอกว่าทุกคนคือความหวังของผู้ปกครอง ความหวังของคณาจารย์ และเป็นความหวังของสังคม ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีปัจจัยหลายด้านที่ต้องเรียนรู้เพื่อการปรับตัว ทั้งในด้านบุคลิกภาพ บรรยากาศสถานที่และหลักการรูปแบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความควดหวังว่าบัณฑิตของราชภัฏสุราษฏร์ฯ จะต้องมีความใฝ่รู้ในทุกรูปแบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีจิตอาสาตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 เอื้ออาทรต่อสังคม อาสาตนเองในการช่วยเหลือท้องถิ่น และใส่ใจสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ด้าน นางสาวภัณฑิรา เลื่อนลอย นักศึกษาน้องใหม่จากสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่วันแรก ที่ได้มารายงานตัวเป็นนักศึกษา และได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ รุ่นพี่ได้จัดให้จนถึงวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความอบอุ่น รวมถึงได้รับความรู้ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาการดำรงชีวิตตลอดจนการปรับตัวจากเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนรุ่นพี่ทุกคน ที่ให้การต้อนรับ ซึ่งจจขอตอบแทนด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตัวเป็นคนดี มีระเบียบมีวินัย ใฝ่รู้ โดยพร้อมที่จะดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยยึดถือระเบียบของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่สามารถกระทําได้ ด้วยความสมัครใจตลอดไป

โครงการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยจัดขึ้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษา มีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งให้มีลักษณะที่เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์ ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2561 โดยมีคณะผู้นํา นักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ทุกคน บุคลากรฝ่ายกิจการ/หน่วยงานต่างๆ ร่วมใจจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักศึกษาใหม่สู้รั้ว มรส. โครงการเสริมสร้างคุณจริยธรรมนักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่ กิจกรรมเฟรชชี่สตาร์ พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร และกิจกรรมพาน้องขึ้นเขาท่าเพชร ตลอดจนการบําเพ็ญ ประโยชน์ ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง