ผู้นำนักศึกษาฯพบผู้บริหารฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ เจ้าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา จัดประชุมผู้นำนักศึกษาโดยมีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หอพัก และนักศึกษาจิตอาสา เพื่อร่วมวางแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาเปรียบเสมือนหุ้นส่วนที่สำคัญ ฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องรู้ทุกสิ่งที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ที่นำมาใช่ปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ทปอ. อาจจะมีปัญหาในบางรอบ แต่ด้วยเกียรติภูมิและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็ยังเป็นที่ยอมรับมีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 มากกว่า 3,500 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน และยินดีที่จะสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้มีที่เรียน เพื่อยกระรับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้นำนักศึกษาที่ดี ต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทบทวนบทเรียนถึงกิจกรรมที่ผ่านมา หากกิจกรรมใดดำเนินการแล้วมีผลกระทบในเชิงลบเกิดประโยชน์น้อยก็ให้งดหรือกิจกรรมใดที่มีผลลัพธ์เป็นกลางก็ให้เปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ส่วนกิจกรรมใดที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ มีความสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์กับบุคคลกลุ่มใหญ่ มีผลตอบรับดีก็คงไว้และดำเนินการต่อในปีถัดไป เพราะหลักสูตรคือส่วนที่ทำให้นักศึกษามีความรู้ แต่กิจกรรมคือส่วนสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ฝึกทักษะการใช้ชีวิตการทำงาน การตัดสินใจ การเอื้ออาทรและรู้จักเสียสละ มีจิตอาสา

รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าวต่อไปว่าในส่วนของกิจกรรมการรับน้องใหม่ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กในความคิดของบุคคลที่ผ่านกิจกรรมนี้มาแล้ว ฉะนั้นควรปรับให้กลายเป็นประเพณีการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นช่วงเวลาที่สามารถจัดกิจกรรมสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และให้กิจกรรมรับน้องใหม่เป็นส่วนหนึ่งในประเพณีนี้ เพื่อเพิ่มความสุขความเพลิดเพลินให้กับนักศึกษาใหม่ สร้างความรู้สึกให้นักศึกษาใหม่เสมือนเป็นส่วนสำคัญเป็นสมาชิกที่ถาวรของมหาวิทยาลัย ประเพณีการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่จะต้องทำให้นักศึกษาใหม่รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักรุ่นพี่สร้างความประทับใจในทุกกิจกรรม จากนั้นเมื่อนักศึกษาใหม่รู้สึกดีรู้สึกผูกพันต่อไปนักศึกษากลุ่มนี้ก็จะกลายมาเป็นผู้นำนักศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยต้องการให้กิจกรรมรับน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่สมานฉันท์ เอื้ออาทร และเกื้อกลูต่อกัน รุ่นพี่ต้องแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความเมตตา มีความปรารถนาดีต่อรุ่นน้อง เพื่อให่รุ่นน้องได้เลียนแบบตัวอย่างจากรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยมีความมั้นใจในทุกกิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้นำนักศึกษาเพราะทุกกิจกรรมจะมีกรอบป้องกันจากการลงไปกำกับดูแลจากบุคลากรที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมการรับน้องของมหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบางปีก็ได้รับการยกย่องจากสื่อในประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีการรับน้องอย่างมีวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ มีการพึ่งพา ช่วยเหลือ เมตตา กรุณาต่อกัน

ส่วนสำคัญคือให้น้องใหม่ทุกคนใช้ชีวิตการนักศึกษาอย่างมีความสุข ทั้งในด้านการการเรียนและกิจกรรม มหาวิทยาลัยพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน สถานที่ ยานพาหนะ สิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนที่เป็นสวัสดิการของนักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้นักศึกษาจบออกไปอย่างมีคุณภาพมีความภาคภูมิใจ เป็นบัณฑิตชั้นเยี่ยมเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ได้รับการยกย่องในสังคม