นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพ.ศ. 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2561 แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพระพุทธศาสนา และมีความประพฤติดี ซึ่งจัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมันดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายศิริมงคล ร่วมพันธ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 2. นายภานุ สุภัทรนิยพงศ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ อดีตนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 3. นายบุญทวิช ทวิชศรี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รองประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 และ 4. นายโชตินันท์ รัตนพฤทธิ์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 และอดีตรองนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ทั้งนี้ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธี ได้กล่าวชมเชยและแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า การทำความดีย่อมมีผู้เห็น และได้รับการยกย่องเสมอ การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายกัน สังคมจึงจะเกิดความสงบสุขได้ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง ควรจะประกอบกรรมดี การทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และวงศ์สกุลของตนสืบไป
สำหรับปีนี้ มีผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลมากกว่า 400 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นพร้อมเพรียงของผู้เข้าร่วมในพิธีที่ได้รับการยกย่องให้เกียรติคุณ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นกำลังใจให้ผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบตามหน้าที่และวินัยในตนเอง ยึดมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตลอดไป ก่อนจะปิดท้ายด้วยการกล่าวปฏิญาณตนว่า จะประพฤติตนตั้งมั่นอยู่ในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักสร้างสมแต่ความดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป รวมทั้งยังได้แผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลาย และการร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยบรรยากาศที่ซาบซึ้ง เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างมาก