วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ให้โอวาส และพบปะผู้นำนักศึกษา ในโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ณ ขนอมซันไร บีท รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลิงค์ภาพเป็นข่าว https://www.gotoknow.org/posts/647680