ประชุมคณะทำงานปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม และยกย่องบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 28 พศษจิกายน 2558 นั้น มีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

๒. จำนวนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน จัดสรรให้นักศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ สาขาละไม่เกิน ๓ คนต่อปีการศึกษา

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน

 • กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ หรือเทียบเท่า)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ผลการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการทดสอบระดับชาติ) ชั้น ม.๖ หรือเทียบเท่า

– สายวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า

– สายสังคมศาสตร์และสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

 • มีผลคะแนนการสอบข้อเขียนจาการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงจากลำดับจากสูงสุดลงมาต่ำสุดตามจำนวนผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ได้รับการจัดสรร
 • มีผลการสอบสัมภาษณ์ก่อนเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ต่ำกว่าระดับดี
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

๔. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน
 • เมื่อเข้าศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตรทุกภาคเรียน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน ดังนี้

– นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕

– นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

 • นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน จะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด โดยนักศึกษาจะต้องไม่มีผลการเรียนของรายวิชาโดวิชาหนึ่งเป็น “I” “W” “F” หรือ “E”
 • นักศึกษาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เท่านั้น

๕. การรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจะสิ้นสุดลงตั้งแต่ภาคเรียนถัดไปเมื่อ

 • พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาพักการศึกษา
 • ถูกตัดสินลงโทษทางวินัย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย วินัยและการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ ตามข้อ ๔.๒ – ๔.๔

๖. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ให้ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

 ทั้งนี้ ให้ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป