การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รายเก่า)

(26 กันยายน 60) นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรส. กล่าวให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษา ในการเซ็นสัญญากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้ ผู้ค้ำประกันต้องเซ็นเอกสารสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการลงนาม